Nota prawna

Rosenbauer

Nacisk i obowiązek publikacji zgodnie z §25 austriackiej ustawy o mediach
Obowiązek informacyjny zgodnie z §5 austriackiej ustawy o handlu elektronicznym

Właściciel mediów

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria

Telefon .: +43 (0) 732 6794 - 0
Faks: +43 (0) 732 6794 - 89
office@rosenbauer.com

Zarejestrowany w sądzie okręgowym w Linz: FN 78543 f
DVR 0143286
Organ nadzorczy: Władze lokalne Linz-Land
Członek Izby Gospodarczej Górnej Austrii
Numer VAT: ATU 22669609

Główna treść rosenbauer.com:
Informacje dotyczące spółek dla klientów, dostawców, udziałowców i inwestorów Grupy Rosenbauer International AG.

Polityka prywatności
Ochrona Twojej prywatnej sfery i danych jest dla nas ważna. W związku z tym korzystanie z plików cookie RBI na tej stronie i przetwarzanie danych osobowych jest odpowiednio regulowane.

 

Cookies / Google Analytics

Narzędzie analityczne Google Analytics firmy Google Inc. jest używane w celu podniesienia wydajności witryny, w szczególności do celów statystycznych i poprawy oferty witryny. W wyniku przechowywania pliku cookie na Twoim komputerze informacje dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) będą oceniane przez Google Analytics. Ocena ta odbywa się w formie anonimowej, dlatego wnioski pochodne dotyczące Twojej osoby nie są możliwe. Google sam wykorzystuje te informacje do ulepszania własnych produktów i usług. Google gwarantuje, że w żadnym wypadku Twój adres IP nie będzie połączony z innymi danymi, które posiada w sklepie.

W przeciwnym razie na naszej stronie nie będą używane pliki cookie.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie za pomocą ustawień w przeglądarce. Jednak w tym przypadku możliwe jest, że strona nie może być pokazana w całości i / lub bez błędów.

 

Określanie i przetwarzanie danych

Określamy, przechowujemy i przetwarzamy informacje, które są nam znane poprzez wypełnienie formularzy na naszej stronie internetowej. Obecnie dostarczamy te formularze w związku z naszym „Biuletynem”, „Usługą informacji o relacjach z inwestorami”, „Zapytaniem kontaktowym” i ofertą „Zapytanie o produkt”. Podane w ten sposób dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu obsługi zapytania i wykorzystywane częściowo do celów marketingowych, badań rynku, usług posprzedażnych i statystyk sprzedaży, jak również żądany kontakt. Poprzez dostarczenie tych danych, wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o produkcie i kontakt telefoniczny w celach reklamowych.

Przetwarzamy te dane zgodnie z §7 austriackiej ustawy o ochronie danych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) i przechowujemy je na czas nieokreślony lub do momentu cofnięcia powyższej zgody. Nie zbieramy od Ciebie żadnych innych danych osobowych, chyba że zostanie to udzielone za wcześniejszą zgodą.

Dane te będą przekazywane wyłącznie firmom z grupy lub osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia zapytania, spełnienia wyżej wymienionego celu lub wyrażenia odpowiedniej zgody. W przypadku zapytań o produkt Twoje dane zostaną przekazane odpowiedzialnemu partnerowi handlowemu, który następnie odpowie na zapytanie. Jeżeli wymaga to międzynarodowego transferu danych, odbiorcy są albo zobowiązani umownie do nas, albo są prawnie zobowiązani do zachowania poufności danych i do ich stosowania tylko do rzeczywistego wymaganego celu.

Zgodnie z §§ 26-28 austriackiej ustawy o ochronie danych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), masz możliwość uzyskania pisemnej informacji dotyczącej danych dotyczących Twojej osoby, które mają być przetwarzane, jej pochodzenia, odbiorcy i celu wykorzystania danych. Masz również prawo do poprawienia lub usunięcia wszelkich danych osobowych, które mogą być niepoprawne, oraz do zakazania dalszego przetwarzania danych z naszej strony.

Ponadto możesz w dowolnym momencie zabronić korzystania z twoich danych w celach reklamowych, w szczególności w odniesieniu do elektronicznej wysyłki reklam lub rozmów telefonicznych w celach reklamowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną: office@rosenbauer.com.

 

Warunki użytkowania danych i zdjęć

Zgoda użytkownika

Zakres
Niniejsza Umowa dotyczy używania materiałów graficznych, rysunków, grafik, symboli firmowych i marek, filmów i logo, a także informacji dotyczących firm i produktów Grupy Rosenbauer. Co do zasady każde zatrudnienie podlega obowiązkowej akceptacji i udzieleniu kredytu graficznego. Zatwierdzenie należy uzyskać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem dostarczenia informacji dotyczących zamierzonego zastosowania:

Rosenbauer International AG
Partner do kontaktu marketingowego:
Ulrike Lazelsberger, Telefon: +43 732 6794 3863, e-mail: ulrike.lazelsberger@rosenbauer.com
Corporate Communications / Press contact partner:
Tiemon Kiesenhofer, Telefon: +43 732 6794 568, e-mail: press@rosenbauer.com

Warunki użytkowania
Cała dokumentacja może być powielana jedynie w niezmienionej formie, w szczególności nie można usuwać liter i chronionego symbolu firmy Rosenbauer oraz logo. Oficjalne oznaczenia produktów i pisowni należy stosować zgodnie ze standardami grupy Rosenbauer. Użytkownik musi zapewnić posiadanie odpowiedniej najnowszej wersji specyfikacji grupy. Dokumenty lub ich części mogą nie zostać wykorzystane do stworzenia negatywnego wizerunku Grupy Rosenbauer.

Zachęta do połączenia reklamowego między dokumentacją dostarczoną przez Rosenbauer a produktami nie należącymi do firmy zostanie zatwierdzona przez Rosenbauer tylko wtedy, gdy:

  • Połączenia są oparte na rzeczywistych relacjach biznesowych
  • Nie ma konfliktu z interesami Rosenbauera
  • Rosenbauer zapewnia pisemną zgodę na projekt przed rozpoczęciem produkcji

Zniekształcanie przedmiotów chronionych Umową użytkownika za pomocą rysunków, przeróbek, komponowania zdjęć lub pomocy elektronicznych jest niedozwolone. Wyjątki wymagają osobnego zatwierdzenia. Obraźliwe użycie i zniekształcenia obrazu i słowa, a także zastosowania, które mogą prowadzić do poniżenia przedstawionych osób, są niedopuszczalne i powodują odpowiedzialność użytkownika za szkody.

Przekazywanie materiałów obrazkowych lub przedrukowywanie osobom trzecim jest zabronione. Szczególne przypadki wymagają naszej pisemnej zgody.

W przypadku oświadczeń reklamowych we własnych broszurach, reklamach, katalogach lub mediach cyfrowych treść tekstowa musi być poprawna, aktualna i zgodna z przekazami reklamowymi Rosenbauera.

Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia ogólnych praw osobistych lub użytkownika wynikające z użycia niezgodnego z niniejszą Umową lub zniekształcającego sens obrazu i tekstu. W przypadku naruszenia takich praw użytkownik sam ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody.

Informacje zawarte na stronie internetowej w słowach, obrazach, dźwięku lub wideo mogą być reprodukowane, przesyłane, rozpowszechniane, przetwarzane, przechowywane lub udostępniane publicznie za wyraźną uprzednią pisemną zgodą Rosenbauer International AG. Zmiana treści strony jest wyraźnie zabroniona. Zezwolenia Rosenbauer International AG obowiązują tylko w odniesieniu do praw przysługujących Rosenbauer International AG. Osoby trzecie mogą mieć prawa, takie jak prawa autorskie, itp. Do niektórych części witryny. Użytkownicy są zobowiązani do uzyskania wszelkich innych wymaganych uprawnień niezależnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie praw osobistych lub praw wyłączności osób trzecich lub innych roszczeń osób trzecich. W przypadku naruszenia takich praw użytkownik sam ponosi odpowiedzialność przed jakąkolwiek osobą trzecią.

Użytkownik niniejszym oświadcza, że ​​zabezpiecza Rosenbauer International AG lub inną firmę bezpośrednio lub pośrednio należącą do Grupy Rosenbauer w przypadku naruszenia powyższych postanowień.

Rosenbauer zastrzega sobie prawo do cofnięcia praw użytkowania w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.