Ogólne warunki handlowe (OWH)

Rosenbauer Polska Sp. z o.o., KRS 0000732645

OWH nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów.

1. DEFINICJE

1.1 „Nabywca” odnosi się do kupującego i kontrahenta.
1.2 „Użytkownik końcowy” oznacza każdą osobę, organizację lub korporację, która używa przedmiotu dostawy lub w którym element dostawy jest używany.
1.3 „Zamówienie” lub „Umowa” odnosi się do każdego rodzaju umowy między Rosenbauer Polska Sp. z o.o. z jednej strony a Nabywcą z drugiej strony.
1.4 „My” odnosi się do Rosenbauer Polska Sp. z o.o..
1.5 „Zamówienie” odnosi się do każdej oferty zawarcia umowy zgłoszonej przez Nabywcę Rosenbauer Polska Sp. z o.o.
1.6 „Oferta od nas” odnosi się do każdej oferty przez nas, jakiejkolwiek oferty i wszelkich związanych z nią zapytań skierowanych do Nabywcy w celu złożenia oferty zawarcia z nami umowy (zamówienia zakupu).
1.7 „Towary” odnoszą się do usługi (przedmiotu umowy), która ma być dostarczona przez nas zgodnie z treścią odpowiedniego zamówienia; w szczególności każdy przedmiot do dostarczenia przez nas (przedmiot dostawy).
1.8 „Zamówienia międzynarodowe” odnoszą się do zamówień, w których Nabywca lub Użytkownik końcowy zazwyczaj przebywa w kraju innym niż Polska.
1.9 „Dzień roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, chyba że jest to święto państwowe w Polsce.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

2.1 O ile nie uzgodniono inaczej (patrz także 2.2 i 2.3), nasze oferty, zamówienia, sprzedaż i dostawy będą dokonywane wyłącznie zgodnie z naszym OWH, jak przedstawiono poniżej w ich aktualnej wersji. Ponadto nasze OWH można pobrać w dowolnym momencie z sekcji „Ogólne warunki handlowe” lub klikając łącze www.rosenbauer.com/AGB, w tym następujące strony, a także można je zapisać i wydrukować przez Nabywca w powtarzalnym formacie.
2.2 Niniejsze OWH mają również zastosowanie jako umowa ramowa dla wszystkich przyszłych transakcji dotyczących sprzedaży i / lub dostawy naszych produktów do tego samego Nabywcy, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku.
2.3 Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wszelkim Warunkom Zakupu Nabywcy. Wszelkie odstępstwa od naszych OWH będą miały zastosowanie tylko wtedy, gdy i tylko w przypadku indywidualnego przypadku, zostały one potwierdzone na piśmie przez nas jako poprawka do naszego OWH. Ten wymóg zatwierdzenia ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład, nawet jeśli, wiedząc o Warunkach Zakupu Nabywcy, wykonamy do niego dostawę bez zastrzeżeń. Po zawarciu umowy nie zawarto żadnych ustnych umów po stronie.
2.4 Poszczególne umowy Nabywcy zawarte bezpośrednio z nami w indywidualnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, dodatki i zmiany do niniejszych OWH) mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWH, pod warunkiem, że wejdą w życie po zawarciu niniejszej umowy. Treść takich indywidualnych umów wymaga pisemnej umowy lub, w przypadku braku takiej umowy, pisemnego potwierdzenia przez nas Nabywcy.

3. OFERTY I SZACUNKI KOSZTÓW

3.1 Wszystkie części naszych ofert mogą ulec zmianie bez powiadomienia, chyba że zostały wyraźnie określone jako wiążące przez określony czas.
3.2 Ilustracje, oznaczenia, opisy, wymiary i ciężary są jedynie przybliżone pod względem ich szczegółów i nie są wiążące w odniesieniu do możliwych odchyleń i zmian uznanych za uzasadnione dla Nabywcy i Użytkownika końcowego z powodu nowych doświadczeń i ulepszeń.
3.3 Nasze rysunki, szkice, plany, zdjęcia, instrukcje obsługi, know-how dotyczące produkcji, oprogramowanie itp. Pozostają naszą własnością intelektualną i są chronione prawem autorskim w odniesieniu do imitacji, kopiowania, konkurencji itp. Nie mogą być naśladowane, reprodukowane lub skopiowane lub rzeczywiście zgłoszone lub przekazane osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody. Ponadto nie mogą być używane do innych celów niż te, dla których zostały dostarczone.
3.4 Nasze ceny podlegają zmianom i są ex-works netto. Jesteśmy uprawnieni do dostosowania naszych cen do zmienionych okoliczności nawet po zawarciu umowy, w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych (np. Wojen, sporów wojennych, klęsk żywiołowych, bloków dostaw, strajków itp.). Zdarzenia nadzwyczajne obejmują również zmiany sytuacji prawnej, warunków zatwierdzenia i eksportu itp., Które prowadzą do zwiększenia kosztów produkcji i dostawy przedmiotu umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy ceny zostały uzgodnione jako ceny stałe.
3.5 Jeśli ceny są denominowane w walucie obcej (= waluta inna niż EUR), wówczas Oferta będzie oparta na kursie obliczeniowym, którego ważność jest podana w Ofercie. Wszelkie dodatkowe koszty powstałe do dnia potwierdzenia zamówienia i / lub faktycznej dostawy towarów w wyniku różnic kursowych poza ważnością stawki obliczeniowej ponosi Nabywca, który z kolei zrekompensuje nam koszty.
3.6 Jeśli wystąpią oczywiste błędy, w szczególności błędy, które zostały już uwzględnione w naszej ofercie, a także w dokumentach towarzyszących, będziemy uprawnieni do rozwiązania umowy lub do odpowiedniej zmiany uzgodnionych cen w dowolnym momencie i według naszego uznania.
3.7 Szacunki kosztów nie są wiążące w żaden sposób, chyba że wiążący charakter jakiegokolwiek takiego szacunku kosztów jest wyraźnie określony przez nas na piśmie.

4. ZAMÓWIENIA

4.1 Zamówienia są ustalane wyłącznie na podstawie pisemnego potwierdzenia zamówienia (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Zostanie to wydane po wyjaśnieniu wszystkich zapytań technicznych i handlowych.
4.2 Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia zamówionych towarów bez potwierdzenia zamówienia. Dostawa takich zamówionych towarów zastąpi potwierdzenie zamówienia.
4.3 Jeśli oferta została złożona przez nas, wówczas zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia zamówień bez podania przyczyn.
4.4 Jeśli Nabywca nie jest tym samym, co Użytkownik Końcowy lub ostateczny cel towarów nie jest taki sam jak kraj, w którym zamieszkuje Nabywca, wówczas Nabywca zobowiązuje się do poinformowania nas o ostatecznym miejscu przeznaczenia.
4.5 Jeśli Nabywca nie jest tym samym, co Użytkownik Końcowy, wówczas Nabywca musi spełnić wszystkie obowiązki (np. Dostarczenie dowodu użytkowania i ostatecznego miejsca przeznaczenia), które są niezbędne, aby Użytkownik końcowy mógł otrzymać i korzystać z towarów. Nabywca zobowiązuje się również zapłacić za towary, jeśli nie mogą zostać dostarczone do Użytkownika Końcowego (bezpośrednio przez nas w ramach wysyłki wysyłkowej lub przez Nabywcę przekazującego je do własnego klienta) ze względu na fakt, że takie zobowiązania nie mają zostały spełnione. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, niezależnie od zaniedbania lub winy, za jakiekolwiek koszty, zmniejszone przychody lub inne straty finansowe wynikające z naruszenia takich zobowiązań.
4.6 Nabywca jest związany swoim zamówieniem przez 10 dni roboczych, dopóki takie zamówienie nie zostanie przyjęte (potwierdzenie zamówienia) lub przez nas odrzucone. Zamówienie zakupu może zostać anulowane tylko w tym okresie po pisemnym zatwierdzeniu przez nas.
4.7 Nawet po wydaniu potwierdzenia zamówienia umowa będzie dla nas wiążąca pod warunkiem, że żaden organ rządowy ani żaden inny organ oficjalny nie zgłosi sprzeciwu wobec umowy (np. Zakazy importu, zakazy wywozu, zakazy produkcji, normy, wymogi licencyjne itp. ). W takich przypadkach będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy bez konieczności świadczenia jakiejkolwiek usługi. Jeśli nie zadeklarujemy odstąpienia od umowy, to pozostanie ono w mocy i Nabywca podejmie wszelkie ryzyko wynikające z wyżej wymienionych okoliczności.

5. TERMIN DOSTAWY

5.1 Termin dostawy określony w naszych Ofertach lub w potwierdzeniu zamówienia rozpoczyna się w dniu potwierdzenia zamówienia. W przypadku uzgodnienia zaliczki termin dostawy nie rozpoczyna się, dopóki nie otrzymamy tej zaliczki.
5.2 Terminy dostawy obowiązują ex works. Nasze obowiązki zostaną spełnione, jeśli przedmiot dostawy zostanie udostępniony Nabywcy, tj. Jeśli gotowość do dostawy zostanie powiadomiona o tym Nabywcy. Jeśli przedmiot dostawy zostanie wysłany lub przewieziony przez Nabywcę lub jego agentów, wówczas ryzyko z tym związane zostanie również przeniesione na Nabywcę.
5.3 Jeśli określono lub uzgodniono wiele terminów dostawy, wcześniejsze daty będą jedynie wytycznymi (deklaracja intencji, cel), które nie tworzą dla nas żadnych zobowiązań prawnych. Będziemy dążyć i rzeczywiście dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych.
5.4 Termin dostawy określony w potwierdzeniu zamówienia zostanie uzgodniony zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, z zastrzeżeniem normalnych warunków. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony, nie dając Kupującemu żadnych praw do odstąpienia lub dochodzenia roszczeń jakiegokolwiek rodzaju w przypadku zdarzeń takich jak brak transportu, zakłócenia w działaniu, strajki, ograniczenia pracy, konfiskaty, uszkodzenie ważnej pracy części itp. ucierpiały przez nas lub podwykonawcę, a także opóźniony przewóz i dostawa surowców i komponentów, podwozi i silników itp., nieprzewidziane trudności podczas przetwarzania granicznego oraz odprawy celne importowe lub eksportowe. Niezwłocznie powiadomimy kupującego o wystąpieniu takiego zdarzenia i określimy nowy termin dostawy.
5.5 Jeśli Nabywca zażąda zmiany technicznej, handlowej lub opartej na harmonogramie zmiany w Zamówieniu, będziemy uprawnieni do jednostronnego określenia nowego terminu dostawy.

6. DOSTAWA I WYSYŁKA

6.1 Jeżeli jest to zamówienie międzynarodowe, wówczas warunki dostawy muszą być sporządzone zgodnie z Incoterms, z późniejszymi zmianami, chyba że określono inaczej w warunkach niniejszej umowy lub niniejszych OWH.
6.2 Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych lub zaliczkowych.
6.3 Jesteśmy uprawnieni do dostarczenia, po określonej cenie, towarów, które naszym zdaniem mają równoważną wartość lub projekt zamiast zamówionych towarów, jeśli niemożliwe jest - z jakiegokolwiek powodu - dostarczenie zamówionych towarów w całości lub w na czas. Takie zmiany są dozwolone tylko wtedy, gdy są uzasadnione dla Nabywcy. Jeśli Nabywca zatwierdzi takie zmiany w towarach, nie będzie mógł następnie powoływać się na to, że jest to nieuzasadnione iz tego powodu nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ani do żądania anulowania sprzedaży, obniżenia ceny lub ograniczenia istniejących zobowiązań wynikających z warunków umowy.
6.4 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, towary zostaną wysłane bez ubezpieczenia na ryzyko i na rachunek Nabywcy. Na pisemny wniosek Nabywcy ubezpieczymy przedmiot dostawy przed kradzieżą, uszkodzeniem, transportem, pożarem i wodą oraz innymi ryzykami ubezpieczeniowymi. Wszelkie inne koszty powstałe w wyniku ponosi Nabywca.
6.5 Jeśli towar zostanie wysłany przez nas zgodnie z umową, ponosimy odpowiedzialność za nasze uzgodnienia dotyczące wysyłki tylko wtedy, gdy dostarczone przez nabywcę instrukcje wysyłki zostały potwierdzone przez nas.
6.6 Jeśli w celu realizacji importu / eksportu lub w celu transportu lub w celu transportu wymagane są licencje importowe / eksportowe lub inne dokumenty, wówczas Nabywca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty w momencie wystawienia Zamówienia lub przynajmniej w formie terminowo w każdym przypadku. Wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku niedostarczenia takich dokumentów w odpowiednim czasie ponosi wyłącznie Nabywca, niezależnie od ich charakteru. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w tym względzie i będziemy zwolnieni z odpowiedzialności i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody i wydatki poniesione przez nas w wyniku tego przez Nabywcę.
6.7 Próbki zamówione przez Nabywcę, przedmioty wystawowe lub inne udostępnione towary muszą zostać odesłane do nas, opłacone z góry i ubezpieczone, w ciągu czterech tygodni od otrzymania przez Nabywcę. W przeciwnym razie pozycje te zostaną uznane za sprzedane, a kwota faktury będzie należna ze skutkiem natychmiastowym. Będziemy zachowywać własność tych przedmiotów i towarów do momentu otrzymania płatności w całości.
6.8 Tylko jeden egzemplarz instrukcji obsługi, listy części zamiennych, rysunki i inne dokumenty powinny być dostarczone wraz z towarem. Dodatkowe kopie będą fakturowane osobno. Jeśli osiągnięto wyraźne porozumienie w sprawie szkolenia, powinno to zostać wykonane przez technika serwisu wybranego przez nas, chyba że uzgodniono inaczej. Koszty szkolenia, podróży, zakwaterowania i utrzymania poniesione przez technika serwisu zostaną zafakturowane na Nabywcę.
6.9 Towary będą przyjmowane wyłącznie w obecności Kupującego, jeżeli zostało to uzgodnione osobno. Testy lub inne badania wykraczające poza typowe fabryczne testy akceptacyjne muszą być uzgodnione osobno. Koszty i wydatki ponosi Nabywca.
6.10.Pod warunkiem, że będzie to wykonane przez nas zgodnie z umową, towary zostaną wysłane przez wybranych przez nas partnerów z branży usług transportowych i zgodnie ze standardowymi terminami dostawy. Nie można odebrać materiału opakowaniowego.

7. OPÓŹNIENIE I NIEMOŻLIWE DZIAŁANIE

7.1 Pisemne uzgodnienie wiążącego terminu dostawy, pisemne przypomnienie przez Nabywcę o wykonaniu usługi w rozsądnym okresie karencji oraz bezowocne wygaśnięcie okresu karencji są warunkiem wstępnym wystąpienia opóźnienia dostawy.
7.2 Jeśli Nabywca jest w stanie wykazać, że poniósł stratę w wyniku opóźnienia dostawy spowodowanego wyłącznie przez rażące niedbalstwo z naszej strony (patrz punkt 7.1 niniejszych OWH), wówczas będzie on uprawniony do rekompensaty w wysokości 5% wartości części dostawy, która nie może być użyta przez Nabywcę ani na czas, ani w sposób zamierzony w wyniku wspomnianego opóźnienia dostawy. Wszelkie dalsze roszczenia wynikające z opóźnienia dostawy będą wykluczone.
7.3 Niezależnie od jakiegokolwiek prawa do odstąpienia Nabywcy w przypadku wad (patrz punkt 11 niniejszych OWH) i pod warunkiem, że upłynęło więcej niż dwa miesiące od opóźnienia dostawy zgodnie z punktem 7.1, Nabywca może jedynie odstąpić od Umowy w wyniku naruszenia obowiązków, za które jesteśmy odpowiedzialni; wszelkie roszczenia odszkodowawcze należy składać wyłącznie zgodnie z punktem 7.2. Z naszej strony będziemy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w przypadku początkowej lub późniejszej niemożności wykonania; w przypadku odstąpienia od umowy z powodu niemożności wykonania, Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia ponad i poza pozycją 7.2.
7.4 Nabywca zobowiązuje się zadeklarować na nasze żądanie, w rozsądnym terminie, czy zamierza wycofać się z Umowy w wyniku opóźnienia w dostawie, czy też chce nalegać na taką dostawę. Jeśli Nabywca nie dostarczy takiej deklaracji w rozsądnym terminie określonym przez nas, wówczas Nabywca nie będzie już uprawniony do odrzucenia dostawy lub odstąpienia od Umowy i nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych w miejsce świadczenia.

8. RYZYKO I DOMYŚLNE PRZYJĘCIE NABYWCY

8.1 Pod warunkiem, że towary są wysyłane lub transportowane przez nas, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia się przedmiotu dostawy przechodzi na Nabywcę nie później niż przy wysyłaniu przedmiotu dostawy do Nabywcy; ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy dokonano częściowych dostaw lub inne usługi, w szczególności koszty wysyłki lub transportu, zostały przez nas zaakceptowane.
8.2 Jeśli towary są wysyłane przez nas, a wysyłka jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest Nabywca, wówczas ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przedmiotu dostawy przechodzi na Nabywcę w momencie powiadomienia, że ​​towary są gotowe na przesyłka jest wysyłana. W takich przypadkach będziemy przygotowani, na pisemny wniosek Nabywcy, do zawarcia polis ubezpieczeniowych zgodnie z żądaniem tych ostatnich. Wszelkie koszty powstałe w wyniku ponosi Nabywca. W każdym przypadku Nabywca zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez nas w wyniku takich opóźnień.
8.3 Jeśli Nabywca nie wywiązuje się z obowiązku odbioru, nie współpracuje lub nie opóźnia naszej dostawy z jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie Nabywcy, wówczas jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za wszelkie straty i dodatkowe koszty (np. Koszty przechowywania) poniesione przez nas jako wynik takiego opóźnienia, niezależnie od tego, czy Zamawiający zawinił, czy nie. W tym celu naliczymy zryczałtowaną rekompensatę w wysokości co najmniej 0,5% kwoty faktury tygodniowo, ale nie więcej niż 10% ogółem, począwszy od terminu dostawy lub, w przypadku braku terminu dostawy, datę powiadomienia, że ​​przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki. Ma to również zastosowanie, jeżeli towary są przechowywane w pomieszczeniach innego producenta. Dowód wyższego odszkodowania i inne nasze roszczenia ustawowe (w szczególności zwrot dodatkowych kosztów, rozsądne odszkodowanie, rozwiązanie umowy) pozostają nienaruszone; ryczałtowa rekompensata zostanie jednak potrącona z dalszych roszczeń pieniężnych. Będziemy również uprawnieni do innego dysponowania przedmiotem dostawy i dostarczenia Kupującemu w odpowiednio przedłużonym terminie po cenach obowiązujących w momencie, po ustaleniu rozsądnego okresu karencji na przyjęcie przedmiotu dostawy, i taki okres karencji wygasa bez powodzenia.

9. PŁATNOŚĆ

9.1 Łomianki, Polska jest miejscem spełnienia wszystkich płatności, nawet jeśli transfer towarów lub innych usług odbywa się w innym miejscu niż uzgodnione.
9.2 O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie nasze ceny obowiązują ex works w PLN plus obowiązująca stawka VAT. Tam, gdzie ma to zastosowanie, dodatkowe koszty pakowania, transportu, ubezpieczenia, ceł itp. W szczególności naliczane są oddzielnie. Wszystkie domowe i zagraniczne koszty dodatkowe poniesione w związku z dostawą ponosi Nabywca. Wszystkie płatności muszą być dokonywane według naszego uznania, w gotówce lub przelewem bankowym na jedno z naszych rachunków bankowych wymienionych na fakturze.
9.3 Każda płatność musi być dokonana bez potrąceń w momencie otrzymania faktury, chyba że zostały dokonane inne ustalenia na piśmie.
9.4 Jeśli płatność Nabywcy w drodze przelewu nie jest dokonywana z rachunku posiadanego przez Nabywcę, wówczas płatność będzie miała skutek rozładowczy tylko wtedy, gdy zostanie to wcześniej uzgodnione lub jeśli zaakceptujemy tę płatność w późniejszym terminie i na piśmie. W przypadku braku wcześniejszej zgody, będziemy uprawnieni do zażądania nowej płatności i wstrzymania wszelkich płatności otrzymanych do momentu dokonania płatności przelewem bankowym z konta posiadanego przez Nabywcę.
9.5 Jeśli płatność nie zostanie dokonana w uzgodnionym terminie, będziemy uprawnieni do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę od Nabywcy (§ 456 UGB) plus wszystkie narosłe wydatki i koszty. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do przekazania towarów Nabywcy, bez względu na przedmiotowe zamówienie, oraz do dalszego uzupełnienia towarów w zależności od zaliczki lub bankowego zabezpieczenia uzgodnionej ceny, lub w pełni wycofać się z Kontrakt. Wszelkie uzgodnione daty dostawy są nieważne w przypadku niewykonania zobowiązania przez Nabywcę.
9.6 Roszczenia Nabywcy nie mogą być kompensowane z naszymi roszczeniami, chyba że są prawnie związane z obiektywną odpowiedzialnością Nabywcy i dotyczą prawnie stwierdzonych roszczeń lub roszczeń, które uznaliśmy na piśmie.
9.7 Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu i wszelkich opłat dodatkowych (9.2). Do czasu przeniesienia własności Nabywca nie będzie uprawniony do sprzedaży lub zastawienia towarów, ani w inny sposób scedowania ich na osoby trzecie bez naszej zgody. W przypadku wykorzystania towarów przez osoby trzecie (np. W niebezpieczeństwie), Nabywca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia nas i zapewnienia nam możliwości dochodzenia naszych praw własności. Prawa te będą w każdym przypadku dochodzone na koszt Kupującego. Nasza własność będzie również zachowana, jeśli przedmiot dostawy zostanie zmieszany lub połączony z innymi przedmiotami Nabywcy lub osoby trzeciej, przetworzonymi lub w inny sposób przekształconymi. W przypadku, gdy przepisy prawne dotyczące obszaru, na którym znajduje się przedmiot dostawy, nie pozwalają na zachowanie tytułu, ale zezwalają na zastrzeżenie innych praw do przedmiotu umowy, w szczególności w odniesieniu do cesji roszczeń wobec innego nabywcy, my może wykonywać wszystkie prawa tego rodzaju. W szczególności w przypadku odsprzedaży nabywca przekaże nam wszystkie wymagane informacje, udzieli zgody na przeglądanie wszystkich wymaganych dokumentów i przekaże nam wszelkie roszczenia wobec osób trzecich, na które przedmiot dostawy został przekazany na własny koszt, a także powiadomić drugorzędny nabywca cesji zabezpieczenia w tym samym czasie, gdy towary są sprzedawane, lub przynajmniej odnotować cesję w ewidencji działalności. Wszelkie opłaty związane z dostawą, takie jak podatki, cła, opłaty itp., Są obowiązkiem Nabywcy.

10. WYCOFANIE Z UMOWY

10.1 Nabywca ma prawo do odstąpienia od Umowy lub złożonej przez siebie deklaracji umowy w podanym poniżej terminie, bez podania przyczyn, chyba że dotyczy to towarów wyprodukowanych lub zamówionych na podstawie zamówienia oraz zakupu towarów niezmienionych zamiast tego . Wystarczające jest wysłanie zawiadomienia o odstąpieniu w tym terminie. Powiadomienie o odstąpieniu musi zostać przesłane listownie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres zwrotny zawarty w dokumentach dostawy.
10.2 Okres wycofania wynosi 5 dni roboczych. Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu otrzymania przychodzącego materiału przez Nabywcę.
10.3 Jeśli Nabywca odstąpi od Umowy, zobowiązuje się odpowiednio odesłać otrzymane towary w oryginalnym opakowaniu, bez żadnych śladów użytkowania, na adres zwrotny zawarty w dokumentach dostawy. Koszty zwrotu towarów ponosi Nabywca. Następnie odpowiednio zwrócimy cenę zakupu. Jeśli wydaje się, że towary mają ślady użytkowania lub są uszkodzone, gdy zostaną odesłane, zastrzegamy sobie wyraźne prawo do dochodzenia roszczeń o obniżenie ceny.

11. GWARANCJA

11.1 Pod warunkiem, że żadne inne roszczenia nie zostały uzgodnione na piśmie w Umowie i zakładając, że wszystkie zobowiązania płatnicze są spełnione, udzielimy Nabywcy, ale nie stronom trzecim, gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej obowiązujące w momencie, gdy produkty są przez nas wprowadzane na rynek. Nabywca może wezwać tę gwarancję tylko wtedy, gdy może udowodnić, że wada była obecna przy przekazaniu i jeśli niezwłocznie powiadomi nas na piśmie, aczkolwiek nie później niż w ciągu trzech Dni Roboczych, o każdej występującej wadzie wraz z dokładniejszym opisem wada. Wszelkie reklamacje wynikające z wykonania niezgodnego z zamówieniem i wynikające z wad, które mogły zostać wykryte po natychmiastowym zbadaniu przedmiotu dostawy, muszą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu trzech dni roboczych od momentu przybycia towarów do miejsca przeznaczenia, a akceptacja zdarzenia została uzgodniona (6.9), w ciągu trzech dni roboczych od przyjęcia, w przeciwnym razie utraci wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji, odszkodowania i odszkodowania (w tym roszczenie o odszkodowanie za szkody wtórne).
11.2 O ile prawo nie stanowi inaczej, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (6 miesięcy w przypadku części zamiennych) i rozpoczyna się, o ile nie uzgodniono odbioru (6.9), przy dostawie z zakładu lub w momencie wysyłki, jeśli jest to wykonywane przez nas. Po upływie tego okresu nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za roszczenia gwarancyjne. W przypadku zamówień międzynarodowych okres gwarancji wynosi 13 miesięcy, jeśli czas trwania tranzytu wyraźnie przekracza okres czterech tygodni. Usunięcie jakichkolwiek wad nie przedłuża okresu gwarancji i uzgodnionych pisemnych okresów gwarancji.
11.3 Gwarancja na towary używane (produkty odnowione) jest wykluczona w każdym przypadku.
11.4 Początkowo Nabywca może zażądać jedynie przeprowadzenia prac naprawczych lub wymiany wadliwych elementów. Jeśli naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub wiąże się z nieproporcjonalnymi kosztami finansowymi lub faktycznymi, Nabywca może zażądać obniżenia ceny lub rezygnacji. Rezygnacja nie będzie rozpatrywana, jeśli jest to niewielka wada w rozumieniu prawa. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za wszelkie sfrustrowane koszty instalacji i demontażu wadliwych towarów.
11.5 Roszczenie gwarancyjne ma na celu usunięcie wad, które znacznie pogarszają użyteczność. Będziemy, według naszego uznania, uprawnieni do naprawy części, które stały się wadliwe lub zastąpiły je nowymi. Wszelkie takie prace naprawcze lub wymiany będą przeprowadzane w miejscu spełnienia; wszelkie powiązane koszty wysyłki ponosi Nabywca.
11.6 W przypadku części, które nie zostały przez nas wyprodukowane, nasza gwarancja będzie ograniczona, nawet jeśli części zostaną zainstalowane lub w inny sposób wykorzystane w naszych produktach, do roszczeń, które mamy wobec dostawcy.
11.7 Roszczenie gwarancyjne wygasa, jeśli przedmiot dostawy został poddany modyfikacji, naprawie lub innej ingerencji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
11.8 Nasze zobowiązania gwarancyjne dotyczą wyłącznie usterek, które występują pomimo zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi, konserwacji i instalacji. W szczególności nie dotyczy wad, które są wynikiem niewłaściwego lub niewłaściwego użycia, nadmiernego stresu, niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się, nieautoryzowanego użycia lub zmian w dostarczonym oprogramowaniu (w zakresie przepisu 13.2), korzystania z niewykwalifikowanego personelu i normalne zużycie. Dotyczy to również nieprzestrzegania przepisów eksploatacyjnych, konserwacyjnych i innych przepisów naszych dostawców.
11.9 Wszelkie dalsze roszczenia gwarancyjne ze strony Kupującego, w szczególności roszczenia o odstąpienie lub obniżenie ceny, są wykluczone, jak również roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwej dostawy. Nabywca nie jest również uprawniony do całkowitego lub częściowego zatrzymania ceny zakupu w przypadku jakichkolwiek wad.
11.10 W przypadku, gdy Nabywca zleci stronie trzeciej wykonanie napraw, tylko te koszty mogą zostać obciążone kosztami, które ponieślibyśmy w wyniku naprawy przy użyciu naszego przeszkolonego personelu, nawet jeśli Nabywca jest uprawniony do przeprowadzenia takich napraw.
11.10. Roszczenia regresowe zgodnie z art. 376 §1 kodeksu cywilnego są wyłączone.

12. ODSZKODOWANIE

12.1 W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała Nabywca otrzyma należną rekompensatę nawet za nieznaczne zaniedbanie z naszej strony.
12.2 Wyraźnie uzgodniono, że będziemy musieli zapłacić Nabywcy odszkodowanie za szkody inne niż szkody na osobie (12.1), jeśli można udowodnić na podstawie okoliczności związanych z danym przypadkiem, że działaliśmy umyślnie lub rażąco zaniedbaliśmy. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wtórne, w tym w szczególności utracone zyski, przerwy w działalności lub utratę produkcji. W przypadku szkód, które mają zostać zrekompensowane zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt (PHG), ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nie można tego wykluczyć w wyniku obowiązkowych przepisów ustawowych. Wszelkie roszczenia regresowe zgodnie z § 12 PHG są wyłączone.
12.3 Odszkodowanie za szkody nie może przekroczyć kwoty, którą moglibyśmy przewidzieć jako ewentualną konsekwencję naruszenia umowy.
12.4 Nawet jeśli wyłączenie odpowiedzialności jest nieważne, nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się nieprzewidziane zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze, które wymykają się wszelkiej kontroli ze strony umawiających się stron. Siła wyższa odnosi się również do okoliczności takich jak spory przemysłowe i wszelkie inne okoliczności niezależne od stron, takie jak pożar, mobilizacja, rekwizycja, embargo, zamieszki, wojny itp.
12.5 Przedmiot zamówienia zapewnia jedynie poziom bezpieczeństwa, którego można oczekiwać na podstawie przepisów ustawowych, oficjalnych przepisów, instrukcji obsługi, przepisów dostawcy dotyczących postępowania z przedmiotem dostawy (instrukcje obsługi, postanowienia dotyczące obsługi itp.), W szczególności w świetle zalecanych testów i przeglądów oraz inne podane informacje. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów odnoszących się do przedmiotu dostawy, w tym postanowień producenta, oraz do używania produktu, w tym wszystkich komponentów i oprogramowania, do jego zamierzonego użytkowania.
12.6 Nabywca zgadza się podjąć wszelkie rozsądne i możliwe środki, aby zapobiec powstaniu szkód i utrzymać wszelkie poniesione szkody na jak najniższym poziomie. W przeciwnym razie będziemy uprawnieni do żądania rozsądnego zmniejszenia odszkodowania.
12.7 W przypadku, gdy uzgodnione w niniejszym dokumencie ograniczenia naszej odpowiedzialności okażą się prawnie nieważne w całości lub w części, nasza odpowiedzialność w każdym przypadku będzie ograniczona pod względem treści i zakresu do maksymalnego dozwolonego poziomu.
12.8 W przypadku wszystkich szkoleń dotyczących towarów objętych umową (w szczególności szkolenia w momencie przekazania towarów) zastosowanie mają również następujące zasady. Wyraźnie zaznaczamy, że uczestnicy wysłani przez Klienta w celu wzięcia udziału w takich szkoleniach („Uczestnicy”) są narażeni na zwiększone ryzyko podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych na sprzęcie. Wszystkie te ćwiczenia są dobrowolne i podejmowane na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika w odniesieniu do zagrożeń zwyczajowo stosowanych w tego typu ćwiczeniach. Musimy uświadomić Uczestnikom wszelkie zagrożenia, których mogą nie być świadomi, nawet przy zwiększonej czujności.

Klient zobowiązuje się poinformować Uczestników o potrzebie

  • przestrzegania wszelkich uwag i postępowania zgodnie z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa podanymi przez zatrudnionych przez nas mówców / trenerów oraz przestrzegania wewnętrznych przepisów i przepisów bezpieczeństwa;
  • przyjęcia odpowiedzialności za własną kondycję fizyczną i psychiczną podczas szkolenia;
  • powiadomienia nas szczegółowo o wszelkich dolegliwościach lub upośledzeniach istotnych dla realizacji programu szkoleniowego i
  • wyraźnie oświadczyć, że nie cierpi się na zawroty głowy i zaburzenia równowagi.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane brakiem sprawności Uczestnika lub nieprzestrzeganiem uwag przez zatrudnionego przez nas mówcę / trenera. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub zabrudzenia odzieży i rzeczy osobistych Uczestników podczas szkolenia. Ponadto ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, a w szczególności niniejszy punkt 12, mają zastosowanie do kursów szkoleniowych.

13. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

13.1 W przypadku, gdy zakres dostawy obejmuje oprogramowanie, Nabywcy lub Użytkownikowi Końcowemu przysługuje niewyłączne prawo do korzystania z dostarczonego oprogramowania, w tym jego dokumentacji. W tym celu oprogramowanie zostanie udostępnione wyłącznie do użytku z dostarczonym w tym celu przedmiotem dostawy. Korzystanie z oprogramowania w więcej niż jednym systemie jest niedozwolone.
13.2 Niezastosowanie się do wymagań instalacyjnych i instrukcji instalacji spowoduje natychmiastową i definitywną utratę gwarancji Nabywcy i uszkodzenie roszczeń odszkodowawczych w tym zakresie.
13.3 W przypadku nałożenia ograniczeń czasowych na korzystanie z dostarczonego oprogramowania, Nabywca nie może nadal korzystać z oprogramowania w jakikolwiek sposób po upływie tego okresu.
13.4 Z zastrzeżeniem odmiennych obowiązkowych przepisów ustawowych, dekompilacja dostarczonego oprogramowania jest wyraźnie zabroniona i może być przeprowadzona wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą.
13.5 Nabywca zobowiązuje się do usunięcia tylko informacji producenta, w szczególności informacji o prawach autorskich, lub ich modyfikacji, jeśli otrzymał wcześniej i wyraził na to pisemną zgodę od nas.
13.6 Wszelkie inne prawa do oprogramowania, kod źródłowy i dokumentacja, w tym kopie, pozostają u nas lub u dostawcy oprogramowania. Sublicencje mogą nie zostać wydane.

14. OCHRONA DANYCH I ZGODNOŚĆ

14.1 Zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych wyraźnie informujemy, że wykonanie zamówienia będzie wiązało się z przechowywaniem nazw, adresów, numerów telefonu i faksu, adresów e-mail i sposobów płatności na nośniku danych w celu zautomatyzowania przetwarzanie danych. Jesteśmy upoważnieni do przekazywania, w razie potrzeby, danych Nabywcy osobom trzecim, które zleciliśmy w celu wykonania zamówienia, aby zapewnić jego prawidłowe wykonanie. Poza tym dane Nabywcy będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.
14.2 Nabywcy nie wolno oferować, obiecywać ani udzielać urzędnikowi publicznemu lub osobie fizycznej zobowiązanej specjalnie do służby publicznej zapłaty lub innej korzyści dla siebie lub członków najbliższej rodziny w zamian za wykonanie lub zamierzenie przeprowadzenia w przyszłości oficjalna ustawa zabezpieczająca Nabywcę lub nas przed nieuczciwą przewagą w zakresie dostawy produktów lub usług komercyjnych. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wszelkich wynikających z tego roszczeń odszkodowawczych wobec Nabywcy.

15. MIEJSCE JURYSDYKCJI

15.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, lokalizacja firmy dostarczającej będzie miejscem spełnienia wszystkich naszych dostaw i usług. Sąd właściwy dla takich spraw w Łomianki, Polska będzie wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich naszych sporów wynikających z Umowy, zawarcia Umowy, wykonania i anulowania Umowy; Będziemy jednak uprawnieni, według naszego uznania, do wezwania sądu właściwego dla takich spraw w miejscu właściwości sądu Nabywcy, a nie w wyżej wymienionym sądzie.
15.2 Krajowy lub międzynarodowy sąd arbitrażowy może być zaangażowany tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.
15.3 Tekst w języku niemieckim jest zawsze miarodajny w przypadku sporów, niezależnie od rodzaju, które powstają w związku z zamówieniem, niniejszych OWH, innych pisemnych umów, ofert, kosztorysów, potwierdzeń zamówień, rachunków, dokumentów, materiałów, powiadomienia, instrukcje obsługi, listy części zamiennych, cenniki (katalogi) itp.

16. OGÓLNE

16.1 Niniejsze OWH obejmują inicjowanie, uzupełnianie, wdrażanie i anulowanie wszystkich naszych transakcji prawnych, w szczególności w zakresie, w jakim inne umowy nie zostały zawarte w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia lub później na piśmie. Obowiązują one również analogicznie do innych świadczonych przez nas usług. Jednak prace serwisowe i naprawy nie będą objęte gwarancją, chyba że nasze Warunki świadczenia usług zostały uzgodnione.
16.2 Wszystkie umowy i zmiany do nich, jak również wszystkie deklaracje, które muszą być wydane na podstawie zawartych umów, będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną sporządzone na piśmie. Deklaracje w formie tekstowej (faks lub e-mail, np.) Uznaje się za zgodne z wymogiem formy pisemnej.
16.3 Prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i zasad kolizyjnych, ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich Zamówień i Umów, ich rozpoczęcia, zakończenia, wdrożenia, anulowania i ustanowienia. Dotyczy to również w szczególności kwestii dotyczących ważności, stosowalności i interpretacji niniejszych OWH.
16.4 W przypadku, gdy postanowienie niniejszych OWH lub ich części zostanie uznane za nieważne lub nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień i zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie takiego postanowienia, które najbardziej odpowiada nieważnemu lub nieważne postanowienie.